Anul şcolar 2017/2018

ANUNȚ 

Înscrierile pentru clasele a V-a aprobate prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2018 – 2019 se vor desfășura în perioada 02.05.2018 – 12.06.2018.

În anul școlar  2018 – 2019, Colegiul Național ”Gheorghe Ţițeica” va funcționa cu două clase a V-a (2 x 30 elevi), în regim de funcționare normal.

Desfăşurarea testării elevilor pentru admiterea în clasa a V-a:

 Elevii se prezintă în intervalul 08:00 – 08:30, în data stabilită, având asupra lor carnetul de elev sau un alt act de identitate.

Nu  este  permisă  utilizarea  minicalculatoarelor,  a  telefoanelor  mobile  sau  a  altor  sisteme  de comunicare şi nici a vreunui tip de sursă de informare.

Probele scrise ale testării la limba şi literatura română şi matematică se desfăşoară între orele 09:00 – 11:00.

Durata probelor va fi:

– Limba şi literatura română – 60 minute;

– Matematică – 60 de minute.

Condiţii de desfăşurare a probelor scrise:

 1. candidaţii nu  au  voie  să  deţină  asupra  lor  materiale  informative  (cărţi,  caiete),  telefoane  mobile, calculatoare etc;
 2. nerespectarea acestei dispoziţii atrage după sine excluderea de la test;
 3. în fiecare sală de concurs există doi profesori supraveghetori, de altă specialitate decât matematică sau limba română;
 4. candidaţii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică;
 5. profesorii supraveghetori verifică identitatea candidaţilor pe baza actului de identitate al acestora;
 6. fiecare candidat primeşte ciorne şi foi tipizate pentru concurs;
 7. fiecare candidat primeşte câte două foi cu subiecte; o foaie cu subiectele pentru matematică pentru primele 60 de minute și una cu subiectele la limba și literatura română pentru următoarele 60 de minute ;
 8. redactarea rezolvării  subiectelor  se  va  face  pe  foile  tipizate,  cu  colţul  conţinând  numele  candidaţilor secretizat;
 9. numai răspunsurile conţinute pe foaia tipizată vor fi luate în considerare pentru stabilirea notei;
 10. răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră (pentru sublinieri sau desene se poate folosi creionul negru);
 11. greşelile se taie cu o linie orizontală;
 12. la expirarea timpului de redactare a răspunsurilor, profesorii supraveghetori vor strânge lucrările pe baza borderoului de sală, care conţine numărul de pagini scrise şi semnătura candidatului;
 13. ciornele se strâng separat;
 14. la predarea ultimelor lucrări, în sală rămân cel puţin trei candidaţi;
 15. profesorii supraveghetori vor preda lucrările scrise preşedintelui comisiei.

Modele subiecte:

Limba şi literatura română: Varianta 1, Varinta 2

Matematică: Varianta 1, Varianta 2

 

OMEN 3633/03.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

Condiţiile specifice nediscriminatorii de ocupare a posturilor didactice/catedre vacante prin transfer consimţit şi pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar propuse de CA al CNGT

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

OMEN 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S  – proba practică şi interviu

Barem de corectare şi notare – proba practică a concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S

Subiect proba practică a concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S 

Rezultatele probei scrise a concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S din Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica”

Anunţ selecţie dosare pentru ocuparea postului de SECRETAR I S din Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica”

OMEN 5062/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

OMEN 3022/08.01.2018 privind aprobarea auxiliarelor didactice din învăţământul preuniversitar

OMEN 3027/2018 – modificare şi completare ROFUIP 2016

 

ANUNȚ

 PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR, GRAD PROFESIONAL I

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, strada Crișan, nr. 50, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar, grad profesional I, studii superioare, pe perioadă nedeterminată.

Vechimea în funcția pentru care se organizează concursul: minimum 6 ani

Data desfăşurării concursului: 15 – 16 ianuarie 2018, ora 9.00

Locul desfăşurării concursului: COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”, DROBETA TURNU SEVERIN

Data-limită depunere dosare

Dosarele se vor depune în perioada 20 – 30 decembrie 2017, în intervalul orar 10:00 – 14:00 (în zilele lucrătoare), la secretariatul unității de învățământ.

Persoana de contact – secretar șef Chisăr Violeta; tel. : 0252 320461

Pentru alte informaţii daţi click aici.

 

Film  #potaltfel

 

Planificare teze, semestrul I, anul şcolar 2017/2018

Grafic pregătire concursuri şi olimpiade şcolare

Grafic pregătire examene naţionale

Consiliere şi dezvoltare personală – clasa a V-a

Consiliere şi orientare – programa şcolară pentru clasele V-VIII

Consiliere şi orientare – programa şcolară pentru clasele IX-XII

 

Anul şcolar 2016/2017

Model bilet proba orală – limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a

Model subiect test limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a

Calendarul probelor de concurs pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională

Înscriere clasa a V-a 2017

Înscriere clasa a V-a 2017 cu program intensiv – limba engleză

Zilele Colegiului Naţional “Gheorghe Ţiţeica”, 15 – 19 mai 2017 (programul activităţilor)

Precizări privind desfăşurarea şi finalizarea inspecţiilor pentru obţinerea gradelor didactice

Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate – învăţământ preuniversitar, pentru anul 2017 ( download )

OMEN nr. 3252/14.02.2017 pentru modificarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit a personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin OMENCŞ nr. 6161/2016

OMENCŞ nr. 6161/22.122016 -Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017

OMEN nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018

Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector şcolar general adjunct

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Ordinul MENCŞ nr. 5893/28.11.2016 privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar

Ordinul MENCŞ nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018

Ordinul MENCŞ nr. 3637/12.04.2016 privind organizarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2016/2017

Rezultatele înregistrate la proba scrisă din 12.10.2016 la concursul pentru ocuparea funcţiilor de directori şi directori adjuncţi

Informare concurs directori – 10.10.2016

Informaţii concurs directori

Anunţ concurs directori/directori adjuncti în unităţile şcolare din Mehedinţi – 2016

(Pentru alte  informaţii, accesaţi pagina http://mh.edu.ro/index.php/about/organizare/cariera )

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar (OMECŞ nr. 5080/31.08.2016)