Regulament

Regulament

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE A CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR

Colegiul Naţional ,,Gheorghe Ţiţeica’’

 

Capitolul I

Art.1  Consiliul Şcolar al Elevilor este format din reprezentanţii claselor, aleşi prin vot democratic la începutul anului şcolar.

Art.2 (1) Consiliul Şcolar al Elevilor îşi poate elabora un regulament de organizare internă propriu adaptat la nevoile şi cerinţele organizaţiei şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament. (2) Regulamentul de Organizare Internă se propune de către Biroul executiv al Consiliul Şcolar al Elevilor şi se aprobă cu majoritate calificată de Adunarea generală CȘE și se avizează de Biroul executiv al CJE.

(3) Regulamentul de Organizare Internă se poate modifica la propunerea majorităţii simple a membrilor Biroului executiv, la propunerea unei treimi din membrii Adunării generale şi cu votul majorităţii calificate a Adunării generale a Consiliul Şcolar al Elevilor.

Art.3 Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliul Şcolar al Elevilor, prin punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia, a unui sediu permanent de lucru pentru Biroul executiv și unui spațiu pentru întrunirea Adunării generale a respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor.

Art.4 Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Şcolar al Elevilor colaborează cu consilierul educativ de la nivelul unităţii de învăţământ, cu profesorul responsabil de proiecte, cu profesorul documentarist, cu structurile asociative ale părinților, cu alte instituții și organisme de specialitate la nivel local, regional și național.

 Art.5 (1) Cheltuielile de transport membrilor Consiliul Şcolar al Elevilor la conferinţe, seminarii, întâlniri de lucru sunt decontate de unitatea de învăţământ de provenienţă a elevilor.

(2) Cheltuielile de transport în vederea deplasării membrilor Consiliul Şcolar al Elevilor la Adunările Generale ale CJE/CMEB sunt decontate de unitatea de învăţământ de provenienţă a elevilor

(3) Decontul legat de deplasarea membrilor Consiliul Şcolar al Elevilor se face în baza ordinului de deplasare.

(4) Absenţele înregistrate de membrii Consiliul Şcolar al Elevilor cu ocazia participării acestora la activităţile, întâlnirile şi proiectele desfăşurate sub egida CNE, CRE, CJE/CMEB,CŞE sunt motivate pe baza unui act doveditor emis de Consiliul Judeţean Elevilor.

Art.6 (1) Consiliul Şcolar al Elevilor îşi desemnează un reprezentant, pentru a participa ca membru cu drept de vot permanent în Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ.

(2) Consiliul Şcolar al Elevilor îşi desemnează un reprezentant pentru a participa ca membru cu drept de vot permanent în comisia de asigurare a calităţii cadrul unităţii de învăţământ.

(3) Consiliul Şcolar al Elevilor îşi desemnează 2-4 reprezentanţi, pentru a participa ca membri cu drept de vot permanent în comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ. Art.142 Consiliul Şcolar al Elevilor își desfășoară activitatea prin următoarele organisme:

 1. a) Adunarea generală;
 2. b) Biroul executiv;
 3. c) Departamente.

Art.7

(1) Adunarea generală a Consiliului Şcolar al Elevilor este cel mai înalt organism decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor. Adunarea generală se întrunește în ședință ordinară cel puţin o data pe lună.

(2) Adunarea generală are autoritate supremă asupra tuturor deciziilor din cadrul Consiliul Şcolar al Elevilor care nu au fost reglementate prin lege sau ordin de ministru sau decizie CNE respectând prezentul regulament.

(3) Adunarea generală este formată din reprezentanţii claselor.

(4) În cazul în care un membru al Adunării generale nu poate participa, acesta poate delega un alt coleg de clasă.

(5) Adunarea generală este întrunită regulamentar dacă în plen sunt prezenți jumătate plus unu dintre membrii Adunării generale.

(6) La Adunarea generală mai pot participa de asemenea și:

 1. a) Elevi din cadrul unităţii de învăţământ;
 2. b) Consilierul educativ al Consiliul Şcolar al Elevilor;
 3. c) Directorul unităţii de învăţământ.

(7) Prezența în sală a persoanelor menționate la alin (8) se decide cu majoritate absolută.

(8) Adunarea generală poate decide cu majoritate simplă să permită accesul și altor persoane sau organizații partenere la lucrările plenare.

Art.8 Adunarea generală a Consiliului Şcolar al Elevilor are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. a) Adoptă şi modifică acte normative și regulamente interne cu majoritate simplă;
 2. b) Adoptă agenda de lucru a plenului Adunării generale cu majoritate simplă;
 3. c) Dezbate și votează deciziile de suspendare a aplicării unor acte emise de Biroul executiv cu votul majorităţii simple;
 4. d) Alege candidaţii pentru funcțiile vacante din Biroul executiv;
 5. e) Stabileşte, dezbate și aprobă cu votul majorităţii absolute Strategia de Dezvoltare al Consiliului Şcolar al Elevilor;
 6. f) Revocă din funcţie membrii ai Adunării generale a Consiliului Şcolar al Elevilor, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor, prin votul majorităţii absolute, ca urmare a lipsei de activitate sau a desfăşurării unor activităţi ce lezează imaginea CŞE;
 7. g) Revocă din funcţie membrii ai Biroului executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor prin votul a două treimi din membri.

Art.9 (1) Adunarea generală ordinară poate fi convocată de:

 1. a) Preşedinte sau o treime din Biroul executiv.
 2. b) O treime din membrii Adunării generale prin adresă către Biroul executiv.

(2) Convocarea va fi făcută în scris și trimisă reprezentanţilor clasei cu cel puțin 24 de ore înainte de Adunarea generală Ordinară.

 Capitolul II

Sistemul de vot în Adunarea generală a Consiliului Şcolar al Elevilor

 Art.10  (1) Adunarea generală a Consiliului Şcolar al Elevilor folosește un sistem de vot majoritar, atât pentru alegerea în funcțiile de conducere, cât și în cadrul activității curente a organizaţiei.

(2) Fiecare membru al Adunării generale are dreptul la un singur vot exercitat conform mandatului acordat de colegii de clasă.

Capitolul III

Biroul executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor

Art.11 Biroul executiv este organul executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor şi reprezintă cel mai înalt organism de luare a deciziilor în cadrul structurii, între Adunările Generale.

Art.12 (1) Biroul executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor este ales de către elevii din unitatea de învăţământ.

(2) Principalele atribuții ale Biroului executiv sunt exprimarea pozițiilor elevilor, asigurarea respectării drepturilor elevilor, aplicarea prezentului regulament, a hotărârilor și deciziilor Adunării generale a Consiliului Şcolar al Elevilor.

Art.13 Biroul executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor este format din:

 1. a) Președinte Consiliului Şcolar al Elevilor;
 2. b) 1-3 Vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din fiecare unitate de învăţământ;
 3. c) Secretar
 4. d) Directorii departamentelor din cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor

Art.13 Biroul executiv se va întruni în ședință săptămânală sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui sau a cel puțin unei treimi din membrii Biroului executiv.

Art.14 (1) Biroul executiv se convoacă cu cel puțin o zi înainte de întâlnire.

(2) Ședința Biroului executiv este legal constituită prin prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Capitolul IV

Atribuțiile și Responsabilitățile Biroului executiv

Art.14 Biroul executiv asigură comunicarea între Consiliului Şcolar al Elevilor şi CJE/CMEB, identificând, receptând și propunând acestuia din urmă spre dezbatere și soluționare aspecte ale vieții școlare ale elevilor din întreaga unitate de învăţământ.

Art.15 (1) Biroul executiv supraveghează activitatea desfășurată de către Consiliului Şcolar al Elevilor.

(2) Membrii Biroului executiv reprezintă Consiliul Şcolar al Elevilor în relaţia cu conducerea unităţii de învăţământ, terţe persoane, instituţii, organisme şi organizaţii precum şi la toate evenimentele şi acţiunile în care CŞE, CJE/CMEB este implicat sau invitat , în baza unui mandat emis de Biroul executiv sau de către Adunarea generală.

(3) Biroul executiv sprijină şi comunică permanent cu reprezentanţii claselor, îi sprijină la nevoie în rezolvarea unor probleme ce privesc elevii.

(4) Biroul executiv exprimă opinii, puncte de vedere și reacții ale Consiliului Şcolar al Elevilor Art.16 (1) Biroul executiv desemnează reprezentanți în comisiile şcolare și a altor instituții care îi solicită colaborarea.

(2) Biroul executiv elaborează și propune spre aprobarea Adunării generale, strategia de dezvoltare a Consiliului Şcolar al Elevilor, strategia de acțiune și de mediere, în situația în care drepturile și interesele elevilor sunt amenințate sau lezate.

(3) Biroul executiv aprobă, promovează și implementează politica de acțiune și imagine a Consiliului Şcolar al Elevilor.

(4) Elaborează proiecte locale, judeţene, naţionale şi internaţionale proprii sau în colaborare cu diverse instituții şi organizaţii.

(5) Organizează și aprobă seminarii, întâlniri, conferințe, dezbateri, schimburi de experiență, competiții, tabere și concursuri între elevi, care se desfășoară sub egida Consiliului Şcolar al Elevilor.

(6) Formulează propuneri pentru îmbunătățirea vieții şcolare, a proiectelor școlare și extrașcolare.

(7) Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea politicilor educaţionale, sociale şi culturale către partenerii decizionali la nivel local şi judeţean/municipal.

Capitolul V

Actele emise de Biroul executiv

Art.17 Biroul executiv emite următoarele tipuri de acte:

 1. a) Decizii ale Biroului executiv. Deciziile sunt acte cu caracter organizatoric care ajută la îndeplinirea atribuţiilor Biroului executiv.
 2. b) Rapoarte ale Biroului executiv. Rapoartele sunt acte organizatorice interne prezentate și adoptate de Biroul executiv ce au legătură cu activitatea BEx și a structurilor sale.
 3. c) Recomandări ale Biroului executiv. Recomandările BEx sunt acte cu caracter organizatoric adresate membrilor Biroului executiv, membrilor Adunării generale şi a conducerii unităţii de învăţământ.

Art.18 Toate actele emise de Biroul executiv se semnează de către președinte şi se contrasemnează de către Secretar.

Capitolul VI

Mandatul membrilor Biroului executiv

Art.19 Membrii Biroului executiv sunt aleși pentru un mandat de doi ani de la data validării alegerilor.

Art.20 Mandatul membrilor Biroului executiv încetează în următoarele cazuri:

 1. a) Demisie, care trebuie anunțată Biroului executiv cu cel puțin o săptămână înainte;
 2. b) Imposibilitatea exercitării mandatului și a atribuțiilor pentru o perioadă mai lungă de trei luni; c) La încetarea calității de elev;
 3. d) La propunerea a cel puțin unei treimi dintre membrii Adunării generale și cu aprobarea a două treimi din Adunarea Generală;
 4. e) Ca urmare a afilierii sau activării într-o formaţiune politică sau organizaţie cu caracter politic;
 5. f) Ca urmare a deținerii unei funcții de conducere în cadrul altei organizații reprezentative de elevi.

Art.21 Adunarea generală poate demite orice membru al Biroului executiv cu votul majorității calificate.

Art.22 În cazul în care mandatul unui membru al Biroului executiv încetează înainte de termen, Biroul executiv numește un interimar până la următoarea Adunare Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor. Decizia de numire se ia prin majoritate simplă.

Președintele

Art.21 (1) Președintele Consiliului Şcolar al Elevilor este membru al Biroului executiv al CȘE și este ales de către elevii unității de învățământ din care face parte.

(2) Este declarat ales candidatul care a obţinut majoritatea voturilor liber exprimate.

(3) Fiecare elev are un singur drept de vot și alege un singur candidat.

Art.23 Președintele Consiliului Şcolar al Elevilor are următoarele atribuții:

 1. a) Conduce întâlnirile Biroului executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor;
 2. b) Prezidează plenul Adunării generale a Consiliului Şcolar al Elevilor;
 3. c) Reprezintă Consiliul Şcolar al Elevilor la diverse evenimente și manifestări locale, județene/municipale, naționale sau internaționale;
 4. d) Pregătește alături de Secretar și vicepreședinți, agenda ședințelor;
 5. e) Asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine și respectare a disciplinei și libertății de exprimare a tuturor reprezentanților Consiliului Şcolar al Elevilor;
 6. f) Propune un locțiitor dintre membrii Biroului executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor, în cazul în care nu poate fi prezent la o activitate care implică Consiliul Şcolar al Elevilor.

Art.24 Președintele Consiliului Școlar al Elevilor este garantul respectării prezentului Regulament și al Regulamentului de Organizare Internă al Consiliului Şcolar al Elevilor.

Art.25 Schimbarea din funcție a președintelui Consiliului Şcolar al Elevilor se poate face la propunerea a jumătate din membri Adunării generale a Consiliului Școlar al Elevilor sau la propunere a jumătate a membrilor Biroului executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor, prin decizie adoptată cu majoritate calificată din numărul membrilor Adunării generale a Consiliului Şcolar al Elevilor.

Vicepreședinții

Art.26 (1) Vicepreședinții Consiliului Şcolar al Elevilor sunt membrii ai Biroului executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor și sunt aleși de către elevii unității de învățământ din care face parte. (2) Fiecare elev va marca pe buletinul de vot o singură persoana dintre candidaţi.

(3) Sunt declarați câștigători primii candidați în funcție de numărul de vicepreședinți corespunzător fiecărui Consiliu Şcolar al Elevilor.

(4) Vicepreședinții au următoarele atribuții:

 1. a) Aduc la cunoștința conducerii unităţii de învăţământ încălcări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar şi ale Regulamentului de Ordine Interioară a unităţii de învăţământ.
 2. b) Îndeplinesc atribuțiile președintelui, în lipsa acestuia,
 3. c) Vicepreședinții pot îndeplini și alte atribuții stabilite de Adunarea generală sau Biroul executiv. Secretarul

Art.27 Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor este ales pe perioada de un an prin majoritatea simplă a voturilor obţinute in urma susţinerii candidaturii in fata elevilor instituţiei şcolare respective.

Art.28 Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor are următoarele atribuţii:

 1. a) Asigură buna desfășurare a lucrărilor Biroului executiv, Adunării generale și a altor evenimente organizate de Consiliul Şcolar al Elevilor.
 2. b) Gestionează ansamblul relațiilor și circulația documentelor la nivelul Consiliului Şcolar al Elevilor și cu alte autorități și instituții publice;
 3. c) Pregătește agenda ședințelor Biroului executiv al Consiliului Școlar al Elevilor și Adunării generale a Consiliului Școlar al Elevilor alături de președintele CȘE, totodată o face cunoscută membrilor Consiliului Școlar al Elevilor cu 4 zile înaintea desfășurării ședințelor;
 4. d) Pregăteşte materialele necesare întâlnirilor şi logistica aferentă;
 5. e) Redactează procesele verbale ale întâlnirilor şi menţine activă comunicarea dintre membrii Consiliului Şcolar al Elevilor si Biroul executiv; f) Înregistrează şi urmăreşte fluxul unor documente ca procesele verbale, propunerile de proiecte şi alte documente ale Consiliului Şcolar al Elevilor;
 6. g) Menține în permanență legătura cu președinții și secretarii Consiliilor Şcolare ale Elevilor, dar si cu reprezentanţii fiecărei clase în CSE şi conducerea instituţiei de învăţământ;
 7. i) Pregătește, la solicitarea Biroului executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor, documente, rapoarte și analize necesare desfășurării ședințelor.

Art.29 Departamentul Proiecte educative din cadrul Consiliul Şcolar al Elevilor are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. a) Ajută la implementarea atribuțiilor Consiliului Şcolar al Elevilor în domeniul educațional;
 2. b) Organizează concursuri, competiţii, simpozioane, întâlniri, conferinţe şi alte evenimente pe diverse teme şcolare şi extraşcolare.

Art.30Departamentul de Apărarea a Drepturilor Elevilor din cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. a) Asigurarea respectării drepturilor omului/copilului în instituţiile şcolare;
 2. b) Identificarea şi semnalarea către instituţiile abilitate a cazurilor de abuz, violenţă şi discriminare întâlnite în unităţile de învăţământ din unitatea administrativ-teritorială reprezentată;
 3. c) Asigurarea înţelegerii, acceptării şi respectării individualităţii şi diversităţii elevilor din perspective etnice, religioase, culturale sau de gen;
 4. d) Asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii în ceea ce priveşte accesul la instruire, posibilitatea dezvoltării individuale, asigurarea succesului profesional şi social; e) Facilitarea însuşirii unui mod adecvat de proiectare a activităţilor şcolare, astfel încât să fie promovate interacţiunea, incluziunea, cooperarea şi sprijinul – tacit sau explicit – între elevi.

Art.31 Fiecare Consiliu Școlar al Elevilor elaborează fişe de post pentru fiecare departament existent la nivelul organizaţiei, prin hotărâre a Adunării generale a CȘE.

 Candidatura

Art.32 (1) Candidații pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar şi director de Departament CȘE trebuie să dețină calitatea de elev al unităţii de învăţământ.

(2) Candidaturile vor fi validate de către Comisia Școlară de Validare a CȘE.

Art.33 Candidații pentru funcțiile din cadrul Biroului executiv al CŞE trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 1. a) Să deţină calitatea de elev al unităţii de învăţământ;
 2. b) Să nu fie afiliat unei entităţi cu caracter politic sau unui partid politic;
 3. c) Dosarul de candidatură trebuie să fie validat conform criteriilor de validare, publicate anual în Metodologia de Organizare a Alegerilor.

Art.34 Dosarul de candidatură trebuie să conțină un formular de candidatură a cărui componență se regăsește în Metodologia de Organizare a Alegerilor

Art.35 În cazul unităților de învățământ preuniversitar gimnaziale, se constituie Consiliul Școlar al Elevilor Junior, a cărui organizare și funcționare este reglementată în Statutul Consiliului Școlar al Elevilor Junior, adoptat cu majoritatea absolută a Adunării generale a Consiliului Național al Elevilor.

 

Capitolul VII

Sancţiuni

Art.36 În cazul în care ISJ/ISMB sau conducerea unității de învățământ încalcă prezentul regulament, Biroul executiv al CJE/CMEB/CȘE/CNE sesizează obligatoriu organele abilitate

Art. 37 Nerespectarea oricărui articol  speculat anterior poate duce la sancţionarea sau chiar excluderea unui membru CSE

Capitolul IX

Dispoziţii finale

Modificări ale Regulamentului de Ordine şi Funcţionare pot fi hotărâte numai de către CŞE, in cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare

ANEXĂ DEFINIȚII

amendament = propunere de modificare a unui act normativ intern al CNE, în general se folosește în legătură cu propunerile de modificare (amendare) a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Național al Elevilor

atribuirea de competențe = organizația funcționează în limitele competențelor atribuite (acordate, date) de către regulament sau prin hotărârile Adunării generale

autonomie = drept de a se conduce singur, dreptul de a supune unor norme proprii, fără intervenție permanentă din exterior

comisie = colectiv organizat care funcționează pe lângă o instituție, o adunare etc. și care are sarcina de a face propuneri, de a lua hotărâri sau de a executa mandate în cazuri speciale.

consens = acord unanim a tuturor participanților, votanților

departament = sub-organism cu caracter organizatoric și specific aflat în cadrul organismului executiv

general obligatoriu = normă cu aplicabilitate generală; o decizie general obligatorie se aplică în toate situațiile și are caracter de precedent juridic cu aplicabilitate generală și obligatorie

majoritate absolută = număr de voturi egal cu minim jumătate plus unu din voturile tuturor membrilor.

majoritate calificată = număr de voturi egal cu minim două treimi din voturile tuturor membrilor.

majoritate simplă = număr de voturi egal cu minim jumătate plus unu din voturile exprimate de către membrii prezenți

moțiune = hotărâre a unei adunări, aprobată prin vot, prin care aceasta își exprimă atitudinea, doleanțele sau revendicările în anumite probleme majore

retroactiv = care se aplică și unor acțiuni sau decizii din trecut

rezoluție= Hotărâre luată în urma unor dezbateri colective

subsidiaritate = concept prin care rezolvarea unei probleme se realizează la cel mai apropiat nivel decizional al acestora

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 × = 6

Skip to content