Sensul devenirii unei şcoli – film de prezentare al Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica”

 

VIZIUNEA COLEGIULUI NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”

Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica” aspiră să inducă și să dezvolte atitudini și abilități ca încrederea în sine, inițiativa, curajul asumării riscurilor, gândirea critică, rezolvarea de probleme, creativitatea, care să le asigure tinerilor integrarea socio-culturală și profesională într-o lume în continuă schimbare.  

MISIUNEA COLEGIULUI NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”

Contextul comunitar şi educaţional justifică raţiunea de a fi a organizaţiei noastre şcolare. Analiza nevoilor de educaţie evidenţiază aşteptările grupurilor de interese reprezentate de elevi (populaţia ţintă), părinţi, cadre didactice, personalităţi semnificative ale comunităţii, care ne ghidează în alegerea ofertei noastre educaţionale. Valorile specifice culturii noastre organizaţionale: patriotismul, cinstea, corectitudinea, seriozitatea, hărnicia, competenţa sunt transmise tuturor generaţiilor care trec pragul liceului, pentru ca ele să devină valori fundamentale respectate şi promovate.

Colectivul de cadre didactice ridică permanent nivelul de performanţă, impunând cerinţe calitative tot mai înalte. Educaţia intelectuală promovată în organizaţia noastră oferă schemele de acţiune şi algoritmii cu care trebuie să opereze elevii în însuşirea cunoştinţelor.

Dorim ca liceul nostru să fie o instituţie de învăţământ eficientă şi cu simţul proximităţii, care să-i considere pe tineri parteneri în educaţie, liberi în spirit, responsabili, capabili să ia decizii pertinente asupra destinului propriu şi al comunităţii. Dorim să fim o instituţie care să asigure toate premisele unor parteneriate şi colaborări de calitate, cu alte instituţii şi comunitatea locală, și să răspundă comenzilor sociale.

Activitățile educative din instituția noastră au ca finalitate formarea și dezvoltarea personalității tinerilor prin:

– dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie intelectuală, morală, estetică, informațională și antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă, cu competențe de gândire critică;

– dezvoltarea abilităţilor practice, a lucrului în echipă şi a disponibilităţilor afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă;

– asimilarea cunoştinţelor ştiinţifice și utilizarea lor trandisciplinară în medii culturale diverse;

– educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al atitudinii civice și democratice.

cultivarea respectului faţă de natură şi mediul înconjurător.  

SIMBOLURI

Imnul liceului

Sigla Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” Drobeta Turnu Severin

Pagina de web a liceului (www.cngt.ro)

Cartea de onoare a liceului

Revista ”Muguri”

Revista ”Muzica rațiunii” 

RITUALURI

Zilele Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” (luna mai)

Festivitatea de absolvire ”Ani de liceu” (luna mai)

Ziua limbilor moderne (26 septembrie)

Proiectul ”Muzica rațiunii” (aprilie-mai)

ȚINTE STRATEGICE

  1. Creșterea calității actului educaţional prin diversificarea ofertei de educaţie, în vederea formării competențelor cheie și inițierii in spiritul valorilor democratice.
  2. Reconsiderarea managementului la nivelul unității și al clasei în scopul eficientizării activităților și al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari.
  3. Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii, consolidarea, reabilitarea, şi modernizarea spaţiului şcolii
  4. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin participarea personalului didactic la programe de perfecționare în vederea asigurării unor prestaţii educaţionale de calitate.

PERSPECTIVE OFERITE ABSOLVENȚILOR

Intenţia instituției noastre este de a se dezvolta în sensul sporirii calităţii actului educaţional: performanţă, atestate profesionale, activităţi educative extracurriculare. Idealul nostru este ca fiecare absolvent să plece cu un dosar cât mai bun şi mai bogat: un CV bogat, o foaie matricolă cu note mari, diplomă de bacalaureat, atestate profesionale de limba engleză şi informatică, diplome de la olimpiade şi concursuri, certificate şi adeverinţe pentru o gama largă de activităţi educative şi de voluntariat. În limita posibilităţilor financiare ale familiei, colegiul nostru asigură elevilor cadrul pentru obţinerea unor certificate cu valabilitate europeană și mondială: ECDL și Cambridge.